جرمی رودال پدر کشاورزی ارگانیک و مخترع روش‌های فرآوری محصولات کشاورزی بود او در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد قصد دارد تاصد سال عم

جرمی رودال پدر کشاورزی ارگانیک و مخترع روش‌های فرآوری محصولات کشاورزی بود او در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد قصد دارد تاصد سال عمر کند !

اما ناگهان۳۰ثانیه بعد سکته کرد و روی آنتن مرد !