چرخه زندگی یک برگ …. این میتونه تمثیلی از چرخه زندگی ما هم باشه.. قدر لحظه‌های زندگی رو بدونیم

چرخه زندگی یک برگ....این میتونه تمثیلی از چرخه زندگی ما هم باشه..قدر لحظه های زندگی رو بدونیم..چرا ک لحظه ها رو به جلو و بی بازگشتن[email protected]