جرائم زیست محیطی تخطی از حقوق مرتبط با محیط زیست می‌باشد‌

جرائم زیست محیطی تخطی از حقوق مرتبط با محیط زیست می باشد‌.شکار و کشتار حیوانات،تجارت غیر قانونی حیوانات و آسیب رساندن به محیط بانان مصادیق جرم زیست محیطی است. @zistbomeshomal.