‏احمق بی سواد شاید روزی. بتواند حقیقت را درک بکند،. ولی احمق با سواد هرگز

‏احمقِ بی سواد شاید روزی
بتواند حقیقت را درک بکند،
ولی احمق با سواد هرگز
نمی تواند حقیقت را بفهمد !
🕴#روناس_آرا
@zistbomeshomal