🏵 زاد روز استاد علی اسفندیاری. مشهور به «نیما یوشیج». شاعر طبیعت گرا و پدر شعر نوی

🏵 زاد روز استاد علی اسفندیاری
مشهور به "نیما یوشیج"
شاعر طبیعت گرا و پدر شعر نوی
فارسی گرامی باد.ب قول او انسان جزئی از طبیعت است.
بیست و یکم آبان ماه ۱۲۷۴-یوش
سیزدهم دی ماه ۱۳۳۸-تهران