به احترام همه آسیب دیدگان زلزله …

به احترام همه آسیب دیدگان زلزله....