سه مورد از قوی‌ترین چیزهایی. که انسان را شاد می‌کند:.. اولین مورد:

سه مورد از قوی ترین چیزهایی
که انسان را شاد می‌کند :

اولین مورد:
ارتباط‌های انسانی است
دوست داشتن
و دوست داشته شدن

دومین مورد:
طبیعت است
( کوه، کویر
دریا و شاید گل‌ها و گیاهان کمی بیشتر! )

سومین مورد:
خندیدن است
خندیدن از ته دل

فکرش را بکنید،
هر سه،
مجانی هستند
بی هیچ بهایی!!! اما با ارزش[email protected]