ما و محیط زیست و زباله و شغال گرفتار …

ما و محیط زیست و زباله و شغال گرفتار....موندم اگه یه روز ادما توش گیر کردن کی باید بیاد نجاتشون بده...