موزه وسائل مسی شیخ موسی-بندپی بابل …در گذشته مردم شمال ایران بیشتر از ظروف مسی و چوبی در زندگی روزمره استفاده می‌کردند

موزه وسائل مسی شیخ موسی-بندپی بابل...در گذشته مردم شمال ایران بیشتر از ظروف مسی و چوبی در زندگی روزمره استفاده می کردند.ژوله-مشبه-شیردون-مجمه نمونه هایی از این ظروف هستند...عکس از خدیجه صادقی