تصویری زیبا از جنگلهای الیمستان آمل که سوژه مجله نشنال جئوگرافیک با بیش از ۲۰ میلیون فالوئر شد

تصویری زیبا از جنگلهای الیمستان آمل که سوژه مجله نشنال جئوگرافیک با بیش از 20 میلیون فالوئر شد.