طرفداران طبیعت سلام و شب بخیر

طرفداران طبیعت سلام و شب بخیر
با درخواست پسرخاله ی عزیزم جناب دکتر فیروزجاییان قصد دارم با اطلاعات ناقصم مطالبی از گونه های گیاهی منطقه ی بندپی شرقی در اختیار دوستان قرار دهم این کار را در چند بخش انجام می دهیم
از نظر تقسیم بندی حوزه قسمت اعظم جزیی از حوزه آبخیز سجادرود(سجرو)می باشدکه رویشگاه منطقه از ارتفاع کمتر از 200متر شروع می شود وبه ارتفاع حدود4000متر خوتم می شودتنوع تغییر رویشی تابع فاکتورهای مختلفی از جمله ارتفاع شیب جهت شیب پی اچ خاک طول و عرض جغرافیایی میزان بارندگی ورطوبت خاک و.....می باشدالبته اقلیم منطقه از ارتفاعات تامناطق دشت از تنوع برخوردار است و از خشک تا مرطوب تغییر می کنداز طرفی عامل انسانی به طور وسیع در شکل رویشی منطقه تاثیر گذار بوده است ...ادامه دارد