نوا. دشت آزو با ویو سلطان کوه‌ها …. عکس از فرناز ایزدشناس

نوا.دشت آزو با ویو سلطان کوه ها.... عکس از فرناز ایزدشناس@zistbomeshomal