زرشک و ترش هلی …عکس از حمید اکبری

زرشک و ترش هلی...عکس از حمید اکبری@zistbomeshomal