از قول سطل زباله:

از قول سطل زباله:
«من غذای بهتری ، نسبت به ۶۰٪ کودکان جهان می خورم»درست مصرف کنیم تا همیشه مصرف کنیم.