🔻 به احترام یک درخت.. 🔹به‌جای قطع درخت و کاشتن درخت دیگر کمی به حفظ آن هم فکر کنیم

🔻 به احترام یک درخت

🔹به‌جای قطع درخت و کاشتن درخت دیگر کمی به حفظ آن هم فکر کنیم

▫️احترام به طبیعت، احترام به زندگی است و احترام به زندگی احترام به خالق است.