❤️❤️❤️❤️.. در مدتی که در این دنیا هستید به معنای واقعی کلمه زندگی کنید.. «زندگی کنید»

❤️❤️❤️❤️

در مدتی که در این دنیا هستید به معنای واقعی کلمه زندگی کنید.
"زندگي كنيد"
هر چیزی را تجربه کنید.
مراقب خودتان و دوستانتان باشید.
خوش بگذرانید، دیوانگی کنید، عجیب باشید.
بیرون از خانه بروید، تلاش کنید وشکست بخورید.
چون به هر حال این اتفاق می افتد
پس بهتر است از آن لذت ببرید.
موقعیت یادگیری از شکست هایتان را از دستت ندهید.
دلیل مشکل را پیدا کنید واز بین ببریدش.
سعی نکنید کامل باشید!!! اصلا ، اصلا !
فقط سعی کنید یک نمونه عالی باشید از انسانیت.
يك انسانِ خوشبخت
❤️❤️❤️❤️