❌مدیر تاسیسات آب منطقه‌ای مازندران:

❌مدیر تاسیسات آب منطقه‌ای مازندران:

رهاسازی آب سد گلورد در ماه‌های تیر و مرداد ماه را با هدف جلوگیری از خسارت به آبخوان و برداشت اضافه کشاورزان، برنامه ریزی و اجرا کرده ایم. رهاسازی آب از سد گلورد تا هفته آخر مرداد ماه فقط برای کشت اول ادامه خواهد یافت و پس از آن دریچه مسدود و برای فصل زراعی آتی ذخیره می‌شود و هیچ آبی از طریق سد در اختیار کشاورزان برای کشت دوم قرار نخواهد گرفت و کشاورزان نیز نباید از آب زیرزمینی برای کشت مجدد شالی استفاده نمایند.
💦پینوشت:مساله بغرنج در کشت دوباره تنها آب نیست بلکه استفاده بسیار بالای سموم کشاورزی است که کشاورزان برای تقویت زمین مصرف میکنند.علاوه بر الوده شدن محصول آلودگی اب رودخانه ها و در نهایت دریا را باید درنظر داشت.کشاورزان معتاد به کشت دوم شده اند و به این سادگی نمیتوان مانع آنها شد.چاهای غیر مجاز دشتهای شمالی ایران را آبکش کردند.در حالی که برنامه ای جدی برای مدیریت این مساله وجود ندار‌د.