لطفا بطری شیشه‌ای را در طبیعت رها نکنید چرا که در مقابل افتاب به مانند ذره بین عمل کرده و موجب آتش سوزی می‌شود …ارسالی از سمیه ایر

لطفا بطری شیشه ای را در طبیعت رها نکنید چرا که در مقابل افتاب به مانند ذره بین عمل کرده و موجب آتش سوزی می شود...ارسالی از سمیه ایری @zistbomeshomal