شاید باور نکنید دو میلیارد تن از ۲۴ میلیارد تن فرسایش خاک جهان در ایران اتفاق می‌افتد!

شاید باور نکنید دو میلیارد تن از 24 میلیارد تن فرسایش خاک جهان در ایران اتفاق می‌افتد!

ما به نسبت مساحتمان هشت برابر بیشتر از کل جهان فرسایش خاک داریم!