عکس تاریخی از لحظه عبور اولین قطار ایرانی از پل معروف ورسک در استان مازندران، این پل بعنوان یک شاهکار مهندسی محسوب می‌شود

عکس تاریخی از لحظه عبور اولین قطار ایرانی از پل معروف ورسک در استان مازندران ، این پل بعنوان یک شاهکار مهندسی محسوب می شود

✏️ پل ورسک در کتاب رکورد گینس، به ثبت رسیده است