🔰انسان_موسیقی _طبیعت …موسیقی هنر بیان احساسات به وسیله‌ی صداهاست

🔰انسان_موسیقی _طبیعت


موسیقی هنر بیان احساسات به وسیله ی صداهاست.
موسیقى تراوش احساسات و اندیشه‌هاى آدمى و مبین حالات درونى وى مى‌باشد.