در استرالیا دستگاههای زباله هوشمند وجود دارد که درمقابل انداختن بطریهای خالی، بلیط اتوبوس و سینما می‌دهد

در استرالیا دستگاههای زباله هوشمند وجود دارد که درمقابل انداختن بطریهای خالی،بلیط اتوبوس و سینما می دهد. شهرداری سیدنی اینکار را برای مراعات حال فقرا وهمچنین نظافت شهر انجام داده است.