﷽🌤شمه روز به خشے و تندرستے. Ⓜجمعه. 💠 ۹ شروینه ماه سال ۱۵۲۹ تبرے

﷽🌤شِمهِ روز به خِشے و تَندِرِستے
Ⓜجمعه
💠 ۹ شروینه ماه سال ۱۵۲۹ تَبَرے
💠 ۸ دی ۱۳۹۶
https://t.me/zistbomeshomal