تخریب تفرجگاه عمو رشید در منطقه جنگلی بندپی بابل توسط محاکم قضایی

تخریب تفرجگاه عمو رشید در منطقه جنگلی بندپی بابل توسط محاکم قضایی