بزرگترین؛. خیانتی که انسان میتواند به خودش بکند. ترس از این است که

بزرگترین ؛
خیانتی که انسان میتواند به خودش بکند
ترس از این است که
حالا دیگران درباره ی من
چه فکری می کنند...؟

👤ژان پل سارتر