هیچ بحران انرژی، بحران غذا یا بحران محیط زیستی در کار نیست!.. بحران، «بحران نادانی» است!

هیچ بحران انرژی، بحران غذا یا بحران محیط زیستی در کار نیست!

بحران، "بحران نادانی" است!

👤ریچارد فولر