چشم به راه... تو را من چشم در راهم شباهنگام.. که می‌گیرند در شاخ «تلاجن» سایه‌ها رنگ سیاهی

چشم به راه


تو را من چشم در راهم شباهنگام

که می گیرند در شاخ " تلاجن" سایه ها رنگ سیاهی

وزان دلخستگانت راست اندوهی فراهم

ترا من چشم در راهم.

شباهنگام در آندم که بر جا دره ها چون مرده ماران خفتگانند

در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سرو کوهی دام

گرم یاد آوری یا نه

من از یادت نمی کاهم
تو را من چشم در راهم
۱۳ دی جاودانگی پدر شعر نو نیما یوشیج.یادش گرامی باد.