این بطری‌های مرگ بعنوان هدیه روز عشق تولید شده است.. لطفا هدیه مرگ نخرید😔😞

این بطری های مرگ بعنوان هدیه روز عشق تولید شده است..عشقی که با مرگ موجودی همراه باشد چه ارزشی دارد..لطفا هدیه مرگ نخرید😔😞