🌳 تصمیم سبز اهالی طبیعت دوست سراب ایوان.. 🔹 این روزها که تخریب محیط زیست در اثر اجرای پروژه‌ها و

🌳 تصمیم سبز اهالی طبیعت دوست سراب ایوان

🔹 این روزها که تخریب محیط زیست در اثر اجرای پروژه‌ها و.‌.. خاطر هر شهروندی را می‌آزارد، خوشبختانه در دهستان سراب شهرستان ایوان تصمیمی به عمل آمد که می‌تواند الگویی ماندگار در تصمیم گیری و عملکرد بهتر باشد.

🔹 در جلسه‌ای که با حضور مردم و مسئولین شهرستان با بررسی موضوع تصمیم‌گیری در رابطه با احداث جاده‌ی جدید برای مراتع و اراضی بانکول سراب یا ترمیم جاده قدیم در این دهستان برگزار شد.

🔹 در پایان این جلسه خبری منتشر شد که‌ امیدها را در دل دوستداران محیط زیست بیش از پیش زنده کرد؛ خبری که به خاطر جلوگیری از تخریب جنگل و مراتع منطقه با احداث جاده‌ی جدید مخالفت شد و ترمیم جاده‌ی قدیم در دستور کار قرار گرفت.

🔹 مردم سراب ایوان با این تصمیم به درستی نشان دادند که قدر جنگل‌ها و مراتع منطقه که ارزشمندترین سرمایه‌ی آنها هست را می‌دانند و درختان چند صد ساله را قربانی چند دقیقه زودتر رسیدن به اراضی خود نمی‌کنند که این نشان از درک بالای مردمان این دیار دارد و به راستی شایسته‌ی تقدیر و تشکر است.

🔹 امور عشایری که قصد احداث جاده‌ی جدید را داشت با احترام به نظر اهالی سراب و دیگر مسئولین شهرستان از احداث راه جدید منصرف شده و تصمیم به ترمیم جاده قدیم بانکول گرفت.

🌳 #بنیاد_برگ_و_بلوط