وحشی بافقی:.. دلی کز عشق گردد ….. گرم

وحشی بافقی :

دلی کز عشق گردد .....گرم

افسردن .....نمی داند .