مشاور مسایل اجتماعی حوزه فرهنگ و هنر معاون حقوقی امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشریح کرد:

مشاور مسایل اجتماعی حوزه فرهنگ و هنر معاون حقوقی امور مجلس و استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشریح کرد:
مسایل و چالش های مرتبط با حوزه فرهنگ
📡 http://yon.ir/x0Yw3