چگونه می‌توانیم با استفاده از وسایل نقلیه عمومی به کاهش ترافیک و کمک کنیم؟

چگونه می توانیم با استفاده از وسایل نقلیه عمومی به کاهش ترافیک و #آلودگی_هوا کمک کنیم؟