«برای تعطیلات آخر هفته زندگی نکنید …تک تک روزها زندگی کنید.».. ریچارد برانسون

«برای تعطیلات آخر هفته زندگی نکنید.

تک تک روزها زندگی کنید.»

ریچارد برانسون