♦️ رتبه کشورها در شاخص رضایت از زندگی (شادکامی یا Happiness)..١ فنلاند.٢ نروژ.١٨ آمریکا.١٩ بریتانیا.٢٠ امارات.٢٣ فرانسه.٣٣ عربستان

♦️ رتبه کشورها در شاخص رضایت از زندگی (شادکامی یا Happiness)

١ فنلاند
٢ نروژ
١٨ آمریکا
١٩ بریتانیا
٢٠ امارات
٢٣ فرانسه
٣٣ عربستان
۵۴ ژاپن
٧۴ ترکیه
٧۵ پاکستان
٨٧ آذربایجان
٨٨ لبنان
١٠۴ فلسطین
١٠۶ ایران
١١٧ عراق
١۴۵ افغانستان
١۵٠ سوریه
١۵٢ یمن

🔹 جالب اینجاست که حتی ‌اهالی نوار غزه بیشتر از ایرانیان از زندگیشان راضی هستند و احساس شادکامی بیشتری دارند!

🔹 رضایت از زندگی و شادکامی را می‌توان از مهم‌ترین اهداف زندگی انسان در تحلیل‌های اقتصادی برشمرد! حتی بالاتر از مصرف، درآمد، رشد اقتصادی و حتی توسعه!