این چه حرفیست که در عالم بالاست بهشت. هر کجا وقت خوش افتاد همانجاست بهشت

این چه حرفیست که در عالم بالاست بهشت
هر کجا وقت خوش افتاد همانجاست بهشت
دوزخ از تیرگی بخت درون تو بوَد
گر درون تیره نباشد همه دنیاست بهشت

صائب تبریزی