زمین هم جان دارد و نفس میکشددد …

زمین هم جان دارد و نفس میکشددد...