‏در کالیفرنیا مجازات ریختن زباله بار اول ۱۰۰ دلار و ۸ ساعت پاکسازی جاده، دفعات بعدی ۷۵۰ دلار و۲۴ ساعت پاکسازی!

‏در کالیفرنیا مجازات ریختن زباله بار اول ۱۰۰ دلار و ۸ ساعت پاکسازی جاده، دفعات بعدی ۷۵۰ دلار و۲۴ ساعت پاکسازی! این مجازات در تابلوهای کنار جاده در معرض دید رانندگان است.