مجمع فعالان اقتصادی:. 😞😞😞

مجمع فعالان اقتصادی:
"سال گذشته بیش از 833 هزار تن هنداونه به قیمت کیلویی حدود 700تومان به کشورهای مختلف صادر شد که حدود 208 میلیارد لیتر آب برای آن صرف شده است..😞😞😞