🚗 اپلیکیشن بسپار: شستشوی خشک ماشین در محل دلخواه شما

🚗 اپلیکیشن بسپار: شستشوی خشک ماشین در محل دلخواه شما
این کسب و کار نوپا تا کنون 100 هزار ماشین را بدون #آب شسته است و این یعنی 20 میلیون لیتر #صرفه_جویی آسان در مصرف آب با کمک مشتریان.