این فیلم کوتاه و تامل برانگیز تصاویر جانورانی است که طی یک قرن اخیر منقرض شده و دیگر وجود ندارند …دلیل انقراض تمامی این گونه‌ها ان

این فیلم کوتاه و تامل برانگیز تصاویر جانورانی است که طی یک قرن اخیر منقرض شده و دیگر وجود ندارند.

دلیل انقراض تمامی این گونه ها انسان است.

دیده بان محیط زیست