امه مکه ومنا شیخ موسی اعه. ونه خاک دردومرضه شفاعه. بیجم دکته روز وقت اسیری

امه مکه ومنا شیخ موسی اعه
ونه خاک دردومرضه شفاعه
بیجم دکته روز وقت اسیری
ورد زبون اما شیخ موسی عه