برون‌یابی و حباب‌های قیمتی ️ اسماعیل علی‌آبادی-کارشناسی‌ ارشد اقتصاد خاتم در ادبیات کلاسیک فایننس، وقتی قیمت یک دارایی به صورت قاب

برون‌یابی و حباب‌های قیمتی ️ اسماعیل علی‌آبادی-کارشناسی‌ ارشد اقتصاد خاتم در ادبیات کلاسیک فایننس، وقتی قیمت یک دارایی به صورت قاب

برون‌یابی و حباب‌های قیمتی ✍️ اسماعیل علی‌آبادی-کارشناسی‌ ارشد اقتصاد خاتم در ادبیات کلاسیک فایننس، وقتی قیمت یک دارایی به صورت قابل توجهی فراتر از محدوده‌ی ارزش منطقی آن دارایی برود، می‌گوییم حباب قیمتی در آن دارایی ایجاد شده است. از زمان نخستین حباب قیمتی…