در ادامه مطلب قبلی، نمودارهای این نوشته در نیویورک تایمز به صورت بسیار جذابی تغییرات نرخ موثر مالیات اقشار مختلف در آمریکا طی ۷۰ س

در ادامه مطلب قبلی، نمودارهای این نوشته در نیویورک تایمز به صورت بسیار جذابی تغییرات نرخ موثر مالیات اقشار مختلف در آمریکا طی ۷۰ س

در ادامه مطلب قبلی، نمودارهای این نوشته در نیویورک تایمز به صورت بسیار جذابی تغییرات نرخ موثر مالیات اقشار مختلف در آمریکا طی 70 سال گذشته و گذار از یکی از پروگرسیو ترین نظام های مالیاتی به وضع فعلی را نشان می دهد. این نمودار ها بر اساس کتابی از Saez و Zucman با عنوان "The Triumph of Injustice" (پیروزی بی عدالتی) است که به تاریخ مالیات در آمریکا در طی 300 سال گذشته می پردازد.از این کتاب در هفته ی آینده رونمایی می شود.
با تشکر فراوان از احسان ابراهیمی بسیار عزیز بابت ارسال این مطلب:
https://www.nytimes.com/interactive/2019/10/06/opinion/income-tax-rate-wealthy.html?rref=collection%2Fbyline%2Fdavid-leonhardt&action=click&contentCollection=undefined&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=1&pgtype=collection