⁉️چرا چین و دنگ شیاپنگ توانستند پروژه‌ی اصلاحات اقتصادی را آغاز بکنند و از چین قحطی‌زده‌ی دهه‌ی هفتاد میلادی چین فعلی را بسازند ام

⁉️چرا چین و دنگ شیاپنگ توانستند پروژه‌ی اصلاحات اقتصادی را آغاز بکنند و از چین قحطی‌زده‌ی دهه‌ی هفتاد میلادی چین فعلی را بسازند اما گورباچف نتوانست اصلاحات اقتصادی در شوروی را پیش ببرد و در نهایت شوروی فروپاشید؟

دکتر رامین ناصحی عزیز در این ویدیو (بر اساس این مقاله)‌ به بررسی این موضوع پرداخته.

1️⃣ارایه با بحث اقتصاد سیاسی اصلاحات و نقش گروه‌های ذی‌نفع در جلوگیری از اصلاحات آغاز می‌شود.
2️⃣بعد به اهمیت ایده‌ها و شبکه‌ی اقتصاددانانی که دولت چین را با اندیشه‌های اقتصادی آشنا کردند می‌پردازد.
👈یکی از اقتصاددانانی که بیش‌ترین تاثیرگذاری را بر اندیشه‌ی اقتصادی دولتمردان چینی گذاشت، یانوش کرنای استاد به تازگی درگذشته‌ی مجارستانی هاروارد بود. مهم‌ترین ویژگی کرنای فهم بسیار عمیق – و تجربه‌ی شخصی- کرنای از نظام‌های بر مبنای برنامه‌ریزی و کاستی‌هایشان بود. این فهم باعث شده بود که کرنای هم صورت مساله‌ی چین را به خوبی بفهمد و هم به دنبال راه‌حل‌های عملگرایانه برای گذار تدریجی از اقتصاد کمونیستی به اقتصاد بازار باشد.
3️⃣ارایه در نهایت هم به نقش ظرفیت و توان نظام بوروکراتیک در پیاده‌سازی اصلاحات اقتصادی می‌پردازد.