ارائه‌ی بسیار عالی دکتر حسین عباسی عزیز پیرامون گذشته و آینده‌ی گاز

ارائه‌ی بسیار عالی دکتر حسین عباسی عزیز پیرامون گذشته و آینده‌ی گاز

اسلایدهای ۱-۱۹: روندهای جهانی تولید و مصرف منابع مختلف انرژی‌ در صنایع مختلف

اسلایدهای ۲۰-۲۷: تمرکز بر بحث گاز و علی‌الخصوص گاز ایران و کشورهای منطقه.
(اسلاید ۲۱ را از دست ندهید)

برخی منابع تکمیلی برای مطالعه‌ی بیشتر در این زمینه:
Statistical Review of World Energy-BP

Energy Slideshow - Federal Reserve Bank of Dallas