🌿🌺 لیستی از کانال‌های صرفا آگاهی بخش تلگرامی:.. ⬅️ کوتاه بخوانیم فروغ شاملو سهراب. 🆔

🌿🌺 لیستی از کانال های صرفا آگاهی بخش تلگرامی:

⬅️ کوتـاه بخوانیـم فروغ شاملو سهراب
🆔 @thinkpage

⬅️ تلنگری بر مسائل روزمره
🆔 @kharmagaas

⬅️ کتابخانه پارس
🆔@parslibrary

⬅️علمِ مارکسیسم، فلسفه، ادبیاتِ رادیکال
🆔 @adabiyate_Radical

⬅️ کتابخانه علوم انسانی
🆔 @PoliticalBooks

⬅️ آنتی اولیگارشی/تحلیل سیاسی
🆔 @antioligarchie

⬅️ تاریخ شفاهی ایران
🆔 @oralhistoryiran

⬅️ عصردیپلماسی
🆔 @asrdiplomacyir

⬅️ نظریات جامعه شناسی
🆔 @sociologyat1glance

⬅️ نقدهایی درباره جامعه ایران!
🆔 @solati_mehran

⬅️ کانال تخصصی روابط بین‌الملل
🆔 @InternationalRel

⬅️ ژورنال اکسپت و چاپ مقالات فارسی
🆔 @RNmagz

⬅️رسانه اقتصادی اجتماعی شب چراغ
🆔@shabcheragh_monthly

⬅️ معرفی و فروش کتاب با تخفیف
🆔 @utbook

⬅️ جمهوریت
🆔 @jomhuriyat

⬅️ مقالات سیاسی
🆔 @Political_Articles

⬅️ دکتر علی شریعتی
🆔 @doctor_alishariati

⬅️ دانشکده مجازی اقتصاد | ECONOMY
🆔 @ECONOMY7

⬅️ بزرگترین مرجع کتاب صوتی/ pdf
🆔@beheshteketab

⬅️ آموزش تکنیک های زبان انگلیسی
🆔 @PTEnglishtest

⬅️ خودتحلیلگری سیاسی
@politicology


هماهنگی تبادل:
@politicology