🔴 وقتی یک ماله کش از هر کنشی یک حماسه میسازد! …

🔴 وقتی یک ماله کش از هر کنشی یک حماسه میسازد! …

🔴 وقتی یک ماله کش از هر کنشی یک حماسه میسازد!

#ماله_کشان_حماسه_ساز

@antioligarchie