🔻پول‌های کشف شده از خانه، دیکتاتور سرنگون شده سودان

🔻پول‌های کشف شده از خانه #عمرالبشیر، دیکتاتور سرنگون شده سودان
( بیش از ۶/۷ میلیون یورو، ۳۵۱ هزار دلار و ۵ میلیون پوند سودان)

@antioligarchie