🔻گردنه گله بادوش (محور الیگودرز به شول آباد)

🔻گردنه گَله بادوش (محور الیگودرز به شول آباد)
ارتفاع دیوارهِ برف در برخی ارتفاعات الیگودرز به بیش از ١٠ متر هم میرسه؛ حجم عمدهِ آبی که پشت دریاچه #سد_دز وجود دارد از آب شدن همین برفها تشکیل می شود.

@antioligarchie