…🔻در اساطیر ایرانی (زرتشتی، زروانی و مانوی) ایده رهایی بخشی از ساختار هستی و ظهور وجود دارد و بدون آن کل آفرینش دچار کاستی و تباهی

#اساطیر_ایران
#ظهور_منجی

🔻در اساطیر ایرانی( زرتشتی، زروانی و مانوی) ایده رهایی بخشی از ساختار هستی و ظهور #منجی وجود دارد و بدون آن کل آفرینش دچار کاستی و تباهی است .
در آیین زرتشت عمر جهان به سه دوره سه هزارساله تقسیم می شود، که زرتشت در دوره سوم ظهور کرده و آیین را آورده و در پایان هر هزاره نیز یکی از فرزندان مینویی او به جهان می آید تا آیین زرتشتی را که تا آن دوره دچار کژی ها و آشفتگی شده دوباره به سامان دارد و به راه راست بازآورد. بنابر این در آیین زرتشتی سه منجی یا مصلح وجود دارد که سه فرزند زرتشت هستند در پایان هزاره اول، دوم و سوم پس از زرتشت ظهور می کنند.
این هزاره ها به نام آنان هزاره هوشیدر، هزاره هوشیدر ماه و هزاره نهایی نیز هزاره #سوشیانس نامیده می شود.

#اساطیر_ایران
#منجی موعود
#سوشیانس


📚جهانگیر اوشیدری، دانشنامه مزدیسنا
مهرداد بهار، پژوهشی در اساطیر ایران.


@antioligarchie